| 10°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7937

Euro - UK Pound 0.7937

Euro - US Dollar 1.2464

Euro - CAN Dollar 1.4164

Euro - AUS Dollar 1.4306


Privacy