| 7.3°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7928

Euro - UK Pound 0.7928

Euro - US Dollar 1.2514

Euro - CAN Dollar 1.4060

Euro - AUS Dollar 1.4667


Privacy