| -0.6°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7916

Euro - UK Pound 0.7916

Euro - US Dollar 1.2428

Euro - CAN Dollar 1.4045

Euro - AUS Dollar 1.4440


Privacy