| 11°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7889

Euro - UK Pound 0.7889

Euro - US Dollar 1.2912

Euro - CAN Dollar 1.4512

Euro - AUS Dollar 1.4382