| 9.8°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7836

Euro - UK Pound 0.7836

Euro - US Dollar 1.2425

Euro - CAN Dollar 1.4102

Euro - AUS Dollar 1.4405


Privacy