| 4.1°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7817

Euro - UK Pound 0.7817

Euro - US Dollar 1.2424

Euro - CAN Dollar 1.4209

Euro - AUS Dollar 1.4471


Privacy