| 4.7°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7817

Euro - UK Pound 0.7817

Euro - US Dollar 1.2488

Euro - CAN Dollar 1.4236

Euro - AUS Dollar 1.4538


Privacy